Avís legal

Avís legal, política de privacitat i protecció de dades

 Avís legal

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per l'entitat "Centre Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica de Catalunya", Passeig vint-i-dos de juliol, 660, de Terrassa, província de Barcelona, ​​amb codi postal 08222, Espanya; així com per a la recepció de possibles clients i contactes comercials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel · lectual de la pàgina https://netcuv.upc.edu, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements que hi conté són titularitat de la "Universitat Politècnica de Catalunya", a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

El portal https://netcuv.upc.edu, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals "Universitat Politècnica de Catalunya" són titulars o legítimes llicenciatàries.

CONTINGUTS:

Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se sotmetran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina web, els quals se sotmetran a les diferents disposicions legals d' aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà responsabilitat exclusiva de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de la "Universitat Politècnica de Catalunya".

Especialment, queda prohibida qualsevol acció que busqui la suplantació de la personalitat d'un altre usuari i la "Universitat Politècnica de Catalunya" es reserva el dret de denegar l'accés i fins i tot eliminar el compte d'aquells usuaris que se sospiti estiguin duent a terme accions d'aquest tipus.

Queda prohibit incloure en la web continguts o comentaris que infringeixin els drets de tercers. Amb caràcter general i no excloent, que afectin el dret a l'honor, intimitat personal o familiar de les persones, infraccions de drets de propietat intel·lectual o propietat industrial, injúries, calúmnies, amenaces i, en general, comentaris o continguts que puguin incloure qualsevol tipus de contingut il·legal d'acord amb la legislació espanyola, europea i legislació internacionalment aplicable a Espanya.

Així mateix, queda prohibit l'ús del web amb fins comercials excepte expressa autorització o acord contractual amb la "Universitat Politècnica de Catalunya".

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Tanmateix, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la "Universitat Politècnica de Catalunya", ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de la "Universitat Politècnica de Catalunya".

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi la "Universitat Politècnica de Catalunya", presentar les pàgines de la "Universitat Politècnica de Catalunya", o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'altra persona, empresa o entitat.

NORMES DE PUBLICACIÓ:

1. A les publicacions mitjançant enllaços a continguts fora de la web l'usuari que comparteixi el contingut assumeix la responsabilitat que:

 • el contingut compartit correspon a l'especialitat en la qual es categoritza el contingut
 • el contingut respon objectivament a l'interès d'altres òptics optometristes
 • el contingut no té fi comercial excepte expressa autorització o acord contractual amb la "Universitat Politècnica de Catalunya"
 • no infringirà els drets de tercers en els comentaris i opinions abocats per ell en aquesta publicació

 
2. A les publicacions mitjançant càrrega d'un arxiu, l'usuari que comparteix el contingut assumeix la responsabilitat que:

 • es tracta d'un contingut escrit per ell mateix
 • en cas d'haver estat ja publicat en un altre mitjà, disposa dels drets per poder publicar-lo també a la web
 • el contingut compartit correspon a l'especialitat en la qual es categoritza el contingut
 • el contingut respon objectivament a l'interès d'altres òptics optometristes
 • el contingut no té fi comercial excepte expressa autorització o acord contractual amb la "Universitat Politècnica de Catalunya"
 • no infringirà els drets de tercers en els comentaris i opinions abocats per ell en aquesta publicació
 • el contingut del fitxer no incompleix la normativa de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal

DRET D'EXCLUSIÓ:

La "Universitat Politècnica de Catalunya" es reserva el dret a retirar o denegar l'accés al web, sense previ avís, a aquells usuaris que no compleixin les presents condicions generals d'ús o les condicions específiques que s'assenyalen en cada cas.

RESPONSABILITAT:

La "Universitat Politècnica de Catalunya" no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

Els comentaris i opinions fets pels usuaris a la web són els dels autors i no els de "Universitat Politècnica de Catalunya" o qualsevol dels seus treballadors, de manera que "Universitat Politècnica de Catalunya" rebutja qualsevol responsabilitat que s'en derivi.

Serà responsabilitat de l'usuari observar el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el seu ús de la present Web. Especialment, l'usuari no compartirà dades de caràcter personal de terceres persones als quals hagi tingut accés per la seva condició de professional de l'òptica i l'optometria ni d'altres que puguin estar en contra del que disposa la referida Llei.

SERVEI:

La "Universitat Politècnica de Catalunya" es reserva el dret de suspendre l'accés a aquesta pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web https://netcuv.upc.edu serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. L'accés a la pàgina web https://netcuv.upc.edu implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

HIPERENLLAÇOS:

Els hiperenllaços continguts en el lloc Web https://netcuv.upc.edu poden dirigir a pàgines web de tercers. La "Universitat Politècnica de Catalunya" no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre la "Universitat Politècnica de Catalunya" i a les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels llocs on s'hi trobin.

ÚS DE COOKIES:

La "Universitat Politècnica de Catalunya" pot utilitzar cookies quan un Usuari navegui per les pàgines web del Portal. Les cookies s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que la "Universitat Politècnica de Catalunya" reconegui les preferències sobre els continguts del Portal seleccionats en visites anteriors pels Usuaris, per poder recordar les seves preferències sense que hagin de tornar a seleccionar-les en visites posteriors.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per la "Universitat Politècnica de Catalunya", sense perjudici que, en tal cas, sigui necessari que l'Usuari hagi de realitzar aquesta selecció en cada ocasió que visiti el Portal.

  
Política de privacitat i protecció de dades

GENERAL:

Als efectes d'allò que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la "Universitat Politècnica de Catalunya" l'informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

La "Universitat Politècnica de Catalunya" posa en el seu coneixement l'existència d'uns fitxers de dades de caràcter personal, titularitat de la "Universitat Politècnica de Catalunya" per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els esmentats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que pot accedir l'usuari per comprovar la situació dels mateixos.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

La "Universitat Politècnica de Catalunya", ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de la "Universitat Politècnica de Catalunya", que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

Tot el personal contractat per la "Universitat Politècnica de Catalunya" i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la normativa esmentada, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per la "Universitat Politècnica de Catalunya".

RECOLLIDA DE DADES:

L'acceptació de les presents condicions, precisa de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que l'assisteixen.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran ser exercitats per l'usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida al "Centre Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica de Catalunya", Passeig vint-i-dos de juliol, 660, de Terrassa, ​​província de Barcelona, ​​amb codi postal 08222, Espanya. No obstant això, podran utilitzar altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

CONSENTIMENT:

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè la "Universitat Politècnica de Catalunya" pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a la "Universitat Politècnica de Catalunya", implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat de "Universitat Politècnica de Catalunya "

Al mateix temps de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS:

La "Universitat Politècnica de Catalunya" no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre la "Universitat Politècnica de Catalunya" i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent la "Universitat Politècnica de Catalunya" a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té aquesta naturalesa, o la que simplement estigui relacionada amb el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe a les mateixes, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client / usuari que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que la "Universitat Politècnica de Catalunya" pogués proporcionar. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre la "Universitat Politècnica de Catalunya" i el client / usuari es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

La "Universitat Politècnica de Catalunya" es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la pàgina web https://netcuv.upc.edu

ADREÇA DE CONTACTE:

El lloc web https://netcuv.upc.edu, és gestionat per "Universitat Politècnica de Catalunya", CIF Q-08.18003F.

El fitxer creat està situat al domicili social, que queda establert a l'efecte del present Avís Legal, a la "Universitat Politècnica de Catalunya", C / Jordi Girona, 31, de Barcelona, ​​província de Barcelona, ​​amb codi postal 08034, Espanya , sota la supervisió i control de la "Universitat Politècnica de Catalunya", qui assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

La "Universitat Politècnica de Catalunya", d'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l'accepció àmplia d'aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d'informació per aquest mitjà . En tot cas, serà d'aplicació a aquest respecte, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.

 
Clàusula de recollida de dades

En compliment de la legislació vigent i el que disposa la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, la "Universitat Politècnica de Catalunya" l'informa que les dades de caràcter personal que figuren en aquest contracte / formulari, passaran a formar part d'un fitxer de dades, denominat "Professionals de l'òptica i l'optometria", inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, titularitat de la "Universitat Politècnica de Catalunya" i que seran tractades per aquesta d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat del manteniment de la relació sorgida del present contracte / formulari des d'aquest moment. Per tant, UD. autoritza, com a titular de les dades, a que aquests puguin ser comunicades a tercers, sempre que aquesta comunicació respongui a una necessitat per al desenvolupament, compliment, manteniment i execució de les obligacions sorgides d'aquesta relació de negoci, tal com s'estableix en l' Art 11.2.c) de la Llei anteriorment esmentada, o perquè hi hagi una altra disposició legal que autoritzi la cessió. Per exercitar els drets d'accés, impugnació, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, s'han d'adreçar al "Centre Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica de Catalunya", Passeig vint-i-dos de juliol, 660, de Terrassa, ​​província de Barcelona, ​​CP 08222, mitjançant comunicació per escrit.

Català